01/

Geboorteverlof

 • Veel vaders of meeouders maken geen gebruik van het recht op geboorteverlof, mogelijk uit schrik voor negatieve reacties op het werk of door de werkgever. Vaak verwijzen zij naar de angst om hun werk of promotiekansen te verliezen. Om sociale druk te vermijden en ervoor te zorgen dat vaders en meeouders daadwerkelijk evenveel zorgtaken in het gezin op zich kunnen nemen, maakt dit wetsvoorstel het geboorteverlof verplicht. Klik hier voor meer info.

 • Verscheidene studies hebben reeds aangetoond dat het geboorteverlof verschillende positieve effecten heeft en dit zowel op korte als op lange termijn. Bovendien zijn vaders en meemoeders vaak zelf vragende partij om meer tijd te kunnen spenderen met moeder en kind na de geboorte. Momenteel bedraagt het geboorteverlof tien dagen. Aangezien de geboorte van een meerling een des te intensievere periode impliceert voor het gezin, wil dit voorstel hieraan tegemoet komen. Concreet beoogt dit voorstel de duur van het geboorteverlof met tien dagen te verlengen in geval van de geboorte van een meerling. Klik hier voor meer info.

 • Verscheidene studies hebben reeds aangetoond dat het geboorteverlof verschillende positieve effecten heeft en dit zowel op korte als op lange termijn. Bovendien zijn vaders en meemoeders vaak zelf vragende partij om meer tijd te kunnen spenderen met moeder en kind na de geboorte. Om tegemoet te komen aan deze maatschappelijke evolutie, stellen de indieners voor om het geboorteverlof uit te breiden van tien naar vijftien dagen. Klik hier voor meer info.

02/

Werkloze vrijwilligers in het buitenland

 • Omdat zij niet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt tijdens een periode van vrijwilligerswerk in het buitenland, verliezen werklozen bepaalde rechten in de werkloosheid. Om werkloze vrijwilligers beter te beschermen bepaalt dit wetsvoorstel dat een jonge werkloze de periode van vrijwilligerswerk in het buitenland mag laten meetellen als beroepsinschakelingstijd, en dat de vergoedingsgerechtige werkloze in die periode zijn uitkering blijft ontvangen. Klik hier voor meer info.

03/

Afwezigheid op het werk van feitelijk samenwonenden

 • Dit wetsvoorstel strekt ertoe de partner waarmee een werknemer feitelijk samenwoont gelijk te stellen met de echtgeno(o)t(e) van de werknemer voor wat betreft het recht op behoud van normaal loon bij afwezigheidsdagen ter gelegenheid van familiegebeurtenissen, met name huwelijk, priesterwijding, overlijden, plechtige communie en deelneming aan een feest van de vrijzinnige jeugd. Klik hier voor meer info.

04/

Inkomenssituatie van arbeidsongeschikte personen

 • De indieners stellen verschillende maatregelen voor om de inkomenssituatie van arbeidsongeschikte personen te verbeteren, meer bepaald door:
  — de toekenning van een uitkering als gezinshoofd in gezinnen waar beide partners invalide zijn. Klik hier voor meer info.

05/

Dagcontracten in uitzendarbeid

 • Dit wetsvoorstel wil het elektronisch ondertekenen van dagcontracten verplichten om de controle op misbruik van opeenvolgende dagcontracten te vereenvoudigen. Om een meer correct gebruik van (opeenvolgende) dagcontracten te garanderen, legt dit wetsvoorstel eveneens een sanctie op aan de gebruiker indien deze een uitzendkracht op een niet wettelijke manier met opeenvolgende dagcontracten heeft tewerkgesteld of indien de dagcontracten niet elektronisch ondertekend werden. Daarenboven wordt ook de schadevergoeding aan de uitzendkracht die het slachtoffer werd van misbruik van opeenvolgende dagcontracten verhoogd. Klik hier voor meer info.

06/

Tegemoetkkomingen personen met een handicap

 • Dit wetsvoorstel regelt de inwerkingtreding van een wetswijziging die het mogelijk maakt tegemoetkomingen aan personen met een handicap automatisch toe te kennen. Dankzij ambtshalve onderzoek vervalt voor deze rechthebbenden de bestaande omslachtige aanvraagprocedure. Ook worden nieuwe gegevens, die aanleiding kunnen geven tot een vermindering van het bedrag van de tegemoetkoming, in de mate van het mogelijke door de diensten zelf opgehaald. Klik hier voor meer info.

 • https://www.facebook.com/nawal.farih
 • https://www.instagram.com/nawalfarih